Totem Praise Poetry RSSHevoi nagara

Hevoi Maphosa Ngara Nungu Hlatshwayo WaMambo/Chikandamina/Maposa Maita Nungu yangu yiyi Maita mukuwasha waMambo Hekani Maposa Chirashamihwa Masvingo aGovere Maita Chikandamina Weshanu uri pauta Maita variChiringurira Manjekechera, vari Gokomere Chizuza change chichi Maita Nungu, Hananda, Zvimbovora Maita vaRusvingo naMazambara Vakafura dombo nomuseve rikabuda ropa VaMupumbuvoko pachirimo Rave zhizha vofura shangwa Vakadzidzisa vanhu kutunga timbwa Vokutora mapadza evanhu Vachindoise mugomo Vachibata wanika yangova mihwa yoga Nungu yangu yiyi Mushayashirashwa Minungu ndeye Ngara Nyama usavi hwevamwe. Dehwe richiseveswazve Maita variGovere, Masvingo angu Zimwaya, Zimuto wangu,madya umire, ,yuyu Maita Nungu yangu yiyi.

Continue readingHevoi Gushungo Tsiwo

Tsiwo Gushungo Maita Gushungo, VokwaNzungunhokotoko, Muchero waNegondo, Maita Tsiwo, Usavi hwavamwe varume, Vambwerambwetete, Kugara pasi kusimuka zvinohwira vhu, Musati hutukwa, Mutupo ndowenyu, Tatenda varidzi venyika, Vakabva Guruuswa, Varidzi vamazhanje. Maita vokwaZvimba, Vazere muChakona, Vene vamachiri namakute, Vano kutizira kunenge kudyara nzungu, Vakapangura nyika ino Ichakatsitswa nezamu, Vomutupo weGushungo, Vari chipata naMaringohwe, Aiwa mwana waZvimba, Zvaitwa vaNgonya.

Continue readingHevoi Deziva

Dziva Sambiri Ganda Maita Dziva, Maita musikavanhu Munaiyisi mabota Sambiri VeGanda gobvu, Vari KwaSave. Maita Mvuu, Chirombo chinobvundura mvura, Mutsikapanotinhira, Vematama. Maita mhukahuru Chifurasora, Vakasarudza kutonhorerwa, Vakazivazve kuti mhepo yakanaka. Ndinotenda veMbire, Vabvi vekumabudazuva, Vehuchenjeri, Mukaregwandiani? Maita Save pakuru, dziva vasingatambe nebukuta

Continue reading